Att vara trygg i sin egen takt


En medeltida tolkning av Gud gjord av Thomas av Aquino bygger på teorin att det finns en intelligens som existerar inne i tingen själva. Denna feminina kreativa intelligens, i medeltida skolastisk tappning, anima mundi, är ett andligt kontinuum som orsakar de meningsfulla sammanhang som tingen existerar i. Thomas av Aquino hävdade att denna anima mundi existerar i människosjälen, och den är även principen bakom det mänskliga medvetandet.

En del menar att människans nutida strävan efter materiell trygghet egentligen är en längtan efter Gud eller den trygga moders- eller fadersfamnen som vi som barn längtar efter. I bibeln presenteras stundom ett sätt att leva som är väldigt otryggt. Jesus säger: ”Oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig.” Tryggheten i livet är här inte förlagd till materiella ting utan istället till något bortom det materiella, det han kallar ”Guds rike” eller ”himmelriket”.

En teologi som endast försätter detta rike i en eskatologisk framtid har en tendens att missa målet, tror jag, (och det är ju synd!!). Istället behöver denna aspekt ta plats i en närvarande nuvaro. Gudsriket och tankar om himmelriket framstår som en komponent som kan tillhandahålla den trygghet och inre vila som människan längtar efter. Men det är inte en längtan som kan tillfredsställas materiellt, inte heller i en eskatologisk framtid utan något som existerar här och nu när vi söker oss inåt mot vår inre kärna och essens. I Lukasevangeliet 17:21 säger Jesus ”Guds rike är inuti er”.

Att söka sig inåt mot sin inre röst, sina inre toner, sin inre essens, mot ”anima mundi” leder oss mot samtidigt upp himlarna och mot ett sinnestillstånd av dans. Vi dansar utifrån dem vi är i vår egen takt och rytm tillsammans med andra utifrån varje individs unika egenart och toner. Vi dansar närvarande och nuvarande. Vi dansar äkta och innerligt. Vi dansar” det sjätte steget”. Det steg som tar oss i vår längtans riktning. Vi släpper taget och famnas av trygghet.


”Den som är trygg i sin egen takt och rytm kan tillåta andra att dansa i sin takt och endast så kan vi vara i dans med universum."
 

Kommentera här: